Tag Archives: คำแนะนำหลังการทำครอบฟัน

คำแนะนำในการทำครอบฟันและวีเนียร์

คำแนะนำในการทำวีเนียร์

คำแนะนำหลังการทำวีเนียร์,ครอบฟัน,สะพานฟัน

อาการที่อาจพบได้หลังจากการทำครอบฟัน การทำครอบฟันจะแบ่งการรักษาเป็นสองช่วง คือ ครั้งแรก แพทย์จะทำการกรอแต่งเนื้อฟัน พิมพ์ปาก และทำครอบฟันชั่วคราว ครั้งที่สอง แพทย์จะทำการใส่ครอบจริง และยึดด้วยซีเมนต์ถาวร(แล้วแต่กรณี)