ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากสูญเสียฟันธรรมชาติ

1.สภาวะผิดปกติของฟัน

2.ช่องว่างระหว่างฟันที่กว้างขึ้น

3.โรคเหงือกอักเสบ/โรคปริทันต์

4.ใบหน้าสูงอายุกว่าปกติ

5.การสลายของกระดูกขากรรไกร

6.การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพลดลง