คนไข้ถอนฟันหน้าไปหลายปี ต้องใส่ฟันปลอมถอดได้เป็นเวลานาน