สะพานฟันบนฟันธรรมชาติ เพื่อใส่ทดแทนฟันที่หักไปจากอุบัติเหตุ

สะพานฟัน ใส่แทนนฟันที่หักจากอุบัติเหตุ dental bridge

เคสนี้คนไข้ มาปรึกษารากฟันเทียมเพื่อใส่ทดแทนฟันที่หักไปตอนอุบัติเหตุหลายปีมาแล้ว

อุบัติเหตุทำให้สูญเสียฟันหน้าไปหนึ่งซี่ ส่วนซี่ข้างข้างก็กระทบกระเทือนจนทำให้ฟันตาย

…..

เนื่องจากสูญเสียฟันมานานแล้วทำให้กระดูกละลายไปค่อนข้างมากถ้าจะใส่รากฟันเทียมจะต้องทำการปลูกกระดูกเยอะมาก

และเมื่อตรวจดูก็พบว่าซี่ข้างข้างต้องรักษารากฟัน 

ซึ่งแน่นอนในฟันที่รักษาของรากฟันจะแนะนำให้คนไข้ทำครอบฟันเพื่อเป็นการบูรณะขั้นตอนสุดท้ายเสมอ

…………….

เคสนี้ถ้าคนไข้อยากจะใส่ฟันติดแน่น

แผนการรักฦษาก็มีอยู่สองทางเลือกค่ะ

1.รักษารากฟันเและทำครอบฟันบริเวณข้างเคียง ส่วนบริเวณรากฟันเทียมก็ทำการปลูกกระดูกและปลูกเหงือก

ระยะเวลาในการรักษาเป็นปีขึ้นไป 

2.ทำสะพานฟันซึ่งมีลักษณะเป็นครอบสามซี่เชื่อมกัน โดยครอบฟันจะสวมบริเวณฟันหัว-ท้าย

ดังนั้นไหนไหนจะต้องทำการรักษารากและทำครอบฟันอยู่แล้ว ก็เลือกที่จะทำเป็นแผนสองแทนค่ะ

เคสนี้เลยฝาก อาจารย์สลิลภร ทำสะพานฟันต่อค่ะ

…………..

ปัญหาเดียวกันในแต่ละบริบทวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกัน เช่น 

  • ถ้ากระดูกดีไม่ต้องผ่าตัดซับซ้อน 
  • หรือฟันข้างข้างเป็นฟันที่สุขภาพดีไม่ต้องทำการรักษาหรือครอบแผนก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบที่หนึ่ง

แผนการรักษาที่ดีที่สุดจะได้จากการตรวจวิเคราะห์และการวางแผนร่วมกับคนไข้

การวางแผนร่วมกันทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของคนไข้ค่ะ